Wedstrijdreglement Knap win-actie

Wedstrijdreglement Win-actie Knapshop

Win-actie: waardebon 200 euro 

Algemeen

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door BV Knap Concept, met ondernemingsnummer 0631.984.692 en maatschappelijke zetel te Leemkuilstraat, 24 , 3570, Alken. 

Hierna de Organisator genoemd.

Dit wedstrijdreglement legt de modaliteiten en deelnamevoorwaarden vast, die van toepassing zijn op de wedstrijd gezamenlijk georganiseerd door de Organisator onder de naam ‘Knap Concept'.

De wedstrijd loopt van 04/11/2022 om tot 30/11/2022.

Deelname

Deelname aan de wedstrijd is gratis. Maximum 1 deelname per persoon.

Door aan deze wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk alle bepalingen van dit wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die de Organisator in dit verband neemt.

De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers die misbruik, fraude en/of bedrog plegen of misleiden, of waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich schuldig maken aan één van hiervoor vermelde handelingen, of die op enige (andere) wijze (één van de bepalingen van) dit reglement of enige wettelijke toepasselijke bepaling schenden, van deelname uit te sluiten en derhalve ook van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs. De Organisator kan hiervoor onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld. De Organisator behoudt zich daarenboven het recht voor eventueel gerechtelijke stappen te ondernemen.


Wedstrijdvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen moet de deelnemer cumulatief voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Invullen en verzenden van hun inzending voor de wedstrijd op de website via https://knapshop.be/pages/winactie.
  • Het wedstrijdreglement respecteren.

Wedstrijdverloop

De wedstrijd eindigt op 30/11/2022 om 23u59.

Fase 1: Invullen en verzenden van de inzending voor de wedstrijd op de website via https://knapshop.be/pages/winactie.

Iedereen kan (één keer) deelnemen aan de Knap win-actie. Wanneer één persoon meerdere keren een inzending plaatst, zal enkel en alleen de eerste inzending worden meegenomen in de wedstrijd, de andere zullen ongeldig worden verklaard. 

Om deel te nemen moeten de personen op de wedstrijdpagina van de knap webshop de wedstrijdvraag invullen:”hoeveel weegt het haar in de bokaal? (in gram) *enkel de inhoud van de bokaal (het haar)”. Verder geeft elke deelnemer extra (contact)gegevens mee zoals, voornaam, naam en e-mailadres. 

Tot slot dienen ze een antwoord te geven op de schiftingsvraag:”Hoeveel mensen zullen deelnemen aan deze wedstrijd?” Deze schiftingsvraag zal gebruikt worden wanneer er een gelijke stand is tussen 2 deelnemers in fase 2. Deze inzendingen worden verzameld via een invulformulier op de website van Knap concept (https://knapshop.be/pages/winactie) en de deelnemers ontvangen hierna een bevestiging e-mail. Fase 1 van de Knap win-actie loopt van 04/11/2022 om tot 30/11/2022. Hierna worden de inzendingen voor de Knap win-actie afgesloten. Enkel inzendingen die voor 30/11/2022 om 23u59 ontvangen zijn, worden meegenomen naar de fase 2 van de Knap win-actie.

Fase 2: Bekendmaking van de winnaar voor de Knap win-actie

Na de verzameling van alle deelnemers en hun antwoorden, zullen we bekijken welke deelnemers de wedstrijdvraag juist hadden, en dus correct konden raden hoeveel het haar in de bokaal woog. Indien meerdere deelnemers het juiste antwoord indienen bekijken we de schiftingsvraag en zal op basis van deze vraag de winnaar gekozen worden. De organisator, zal op 1 december 2022 een winnaar uitroepen via de sociale mediakanalen. De winnaar van de wedstrijd wordt ook gecontacteerd op basis van de achtergelaten contactgegevens bij hun oorspronkelijke inzending in fase 1.

De beslissingen tot aanduiding van de winnaars is definitief. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. De winnaar ontvangt volgende prijs: Waardebon van 200 euro te spenderen in het nieuwe Knap pand gelegen te Hasselt, Dokter Willemstraat 30. Organisator BV Knap Concept staat in voor de organisatie van deze prijs, in samenspraak met de winnaar.

De winnaar wordt ten laatste op 1/12/2022 persoonlijk gecontacteerd door de Organisator. Indien een winnaar niet binnen een termijn van 7 dagen haar of zijn contactgegevens aan de Organisator bezorgt voor het opsturen van de prijs, wordt hij onherroepelijk geacht afstand te doen van zijn of haar prijs en zal er een nieuwe winnaar aangeduid worden op basis van de antwoorden in fase 1.

Correspondentie

Behoudens anders gesteld in dit reglement wordt over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefonisch contact), niet tijdens de wedstrijd, noch erna.

Aansprakelijkheid

Indien overmacht of om het even welke andere omstandigheden buiten de wil van de Organisator dit vereisen, behoudt de Organisator zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te beëindigen alsook om de regels en de te winnen prijs te wijzigen. Aanpassingen zullen kenbaar gemaakt worden via de website op https://knapshop.be/pages/winactie. De Organisator kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel- of andere fouten, technische of andere problemen met deze wedstrijd, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke verplichting of aansprakelijkheid vanwege de Organisator, noch kan de Organisator aansprakelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het goede verloop van de wedstrijd kunnen verhinderen.

Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat de technische middelen waarmee zij/hij deelneemt aan de wedstrijd goed functioneren.

De Organisator kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit de deelname aan de wedstrijd, tenzij deze te wijten is aan opzet in hoofde van de Organisator.

Verwerking persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers is de Organisator als verwerkingsverantwoordelijke.

De gegevens die worden verwerkt betreffen identificatie-en contactgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt met als doel de juiste registratie van de deelnemers en het goede verloop van de wedstrijd te kunnen verzekeren, de winnaars te bepalen, de mogelijkheid om met de deelnemers in contact te treden met betrekking tot hun deelname en/of winst, en om de eventueel gewonnen prijs op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen.

De wettelijke basis van deze verwerking is dat ze noodzakelijk is voor het realiseren van uw deelname tot deze wedstrijd volgens de voorwaarden van dit wedstrijdreglement.

Na het bekend maken van de winnaars worden de persoonsgegevens vernietigd.

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons belangrijk. Wij nemen naar best vermogen gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of diefstal.

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met onze medewerkers of leveranciers en met de deelnemende handelaar.

Deelnemers hebben een aantal individuele rechten onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens en de Belgische wet van 30 juli 2018 inzake bescherming van persoonsgegevens, zoals het recht om:

contact met ons op te nemen om informatie te vragen over welke persoonsgegevens wij over u beschikken;

  • eventuele foutieve persoonsgegevens die u (mogelijks) hebt verstrekt, te corrigeren;
    uw persoonsgegevens te exporteren naar een derde partij van uw keuze;
    de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te blokkeren of te beperken;
  • uw persoonsgegevens te laten verwijderen, voor zover deze verwijdering is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.
  • Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u dit doen door per e- mail een verzoek in te dienen bij onze DPO, FarmFun via info@farmfun.be met de duidelijke vermelding van [PRIVACY] in het onderwerp van de e-mail. Wanneer u contact met ons opneemt, gelieve dan specifiek te vermelden welke informatie u nodig heeft of welk recht u wenst uit te oefenen. Om misbruik of identiteitsfraude te voorkomen, kunnen wij u vragen om aanvullende informatie en/of een geldig identiteitsbewijs (zoals een kopie van uw identiteitskaart of paspoort). Een antwoord op uw verzoek wordt gegeven binnen de vastgestelde termijn bepaald door het toepasselijke recht.

Als u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij onze DPO of kunt u er ook voor kiezen om uw klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien een deelnemer om gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn/haar verstrekte persoonsgegevens vraagt voor het einde van de wedstrijd, zal zijn deelname ongeldig worden verklaard en kan deze deelnemer dienvolgens niet in aanmerking komen voor een prijs. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van ons privacy beleid kunt u terecht op onze website via https://knapshop.be/pages/privacy-policy-1.

Slotbepalingen

Door deelname aan de wedstrijd, stemt de deelnemer in met bovenstaande bepalingen. Indien de deelnemer zich niet akkoord verklaart met de wedstrijdbepalingen, is deelname niet toegestaan.

Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of enigszins verband houden met de wedstrijd en/of de applicatie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel die exclusief bevoegd is.

De partijen zullen niettemin proberen het eventuele geschil in der minne te regelen alvorens het te onderwerpen aan de bevoegde rechter.

Dit reglement werd opgesteld op 04/11/2022.

Bij vragen kan u steeds terecht bij Knap via knap.knapshop@gmail.com

×